سازگاری با اندروید

قالب تمیفای آژانس استاندارد ترین ابزار طراحی و اختصاصا برای خلق انواع سایت های شرکتی و بیزینسی و آژانس ها می باشد.